ការពង្រឹងគុណភាពអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាល សាកលវិទ្យាល័យវ័យក្មេងនៅតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជា

UNICAM

ពត៍មានផ្សេងៗ

Do you really know about the problem of pesticides in Cambodia?

Two undergraduate students are going abroad to assess the negative effects of pesticides within the historical, sociocultural and…
Read more...

New ATC on Agro-Ecology is now available!

A new intensive advanced training course (ATC) on Agro-Ecology will be given by the Université Paul Sabatier, Toulouse…
Read more...

Collaborations between UdG and CSUK will continue beyond the UNICAM lifetime

The University of Girona (UdG) and Chea Sim University of Kamchaymear (CSUK) have recently signed a Collaboration Agreement.
Read more...

ព្រិត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

អត្ថបទស្សនាវដ្ដីស្រាវជ្រាវ

journal

 

កម្មវិធីរបស់ប្រទេស

University of Girona Université Paul Sabatier, 
Toulouse III. (UPS – France) Ghent University Università degli Studi dell’Aquila

ប្រទេសជាដៃគូរ

University of Battambang 
Mean Chey University Svay Rieng University Chea Sim University of Kamchaymear

ដៃគូររង


The Nagao National Environment Foundation Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées Ubon Rachathani University Higher Education Dpt from Cambodia Ministry